Lunds universitet, Medicinska fakulteten

Stöd diabetesforskningen på LUDCVill du vara med och utveckla vården?Efterlysning - släktingar till personer med typ 1 diabetesMin historia - diabetiker berättar

Alltid så himla trött

Publicerad 2017-02-27

På frågan vad som är mest betungande med att ha typ 1 diabetes svarar många att det är den kroniska tröttheten. Olika undersökningar ger olika svar på hur många som drabbas men en i stor holländsk var andelen nästan varannan.  Den stora tröttheten har ett samband med följdsjukdomar och kraftiga blodsockersvängningar men inte bara. Även många med långvarig diabetes, med god blodsockerkontroll och utan komplikationer, drabbas av kronisk trötthet.

I den holländska undersökningen jämfördes typ 1 diabetiker och icke-diabetiker matchade för ålder och kön. Deltagarna besvarade frågor bland andra om hälsotillstånd och tecken på kronisk trötthet.
66 av typ 1 diabetikerna bar också en mätare som kontinuerligt mätte blodsockret under fem dygn då de också fick fylla i en trötthets-dagbok.
”40 procent av diabetespatienterna led av kronisk trötthet jämfört med sju procent av icke-diabetikerna. Blodsockernivåerna hade inget samband med trötthet”, sammanfattar de holländska forskarna sitt resultat. Dessutom var tröttheten djupare hos diabetespatienterna.

Yngre patienter tröttare
Forskarna redogör även för andra undersökningar om trötthet och sjukdom. Av nydiagnostiserade typ 2 diabetiker rapporterade 61 procent trötthet och att det var näst vanligaste symtomet de upplevde. Liknande iakttagelser har gjorts vid andra kroniska sjukdomar, till exempel reumatoid artrit.
Inte oväntat var trötthetsproblemen vanligare bland de typ 1 diabetiker som hade en eller flera följdsjukdomar (nervsmärtor, njurproblem eller hjärt- kärlsjukdom). Där uppger 55 procent med diabeteskomplikationer jämfört med 36 procent utan att de led av kronisk trötthet.
Forskarna såg inte något säkerställt samband mellan kronisk trötthet och utbildningsnivå, ålder för insjuknandet i typ 1 diabetes eller blodsockerkotroll. Däremot angav yngre patienter att de upplevde mer trötthet.

Förlamande global trötthet
En svensk studie om kronisk trötthet fokuserar på typ 1 diabetiker som haft sjukdomen i flera decennier men klarat sig från allvarliga komplikationer.
”En klinisk erfarenhet är att typ 1-diabetiker som efter 40-50 år fortfarande saknar allvarliga komplikationer lider av en förlamande global trötthet (fatigue) vilket ofta leder till nedsatt arbetsförmåga och förtidspension.” skriver Mats Eliasson, professor vid Umeå universitet, och initiativtagare till undersökningen.
Målsättningen är att skapa en djupare kunskap om effekterna av långvarig diabetes. Också i den här undersökningen jämfördes patienter med den allmänna befolkningen.

Sjukdomen i sig orsaken
”Fatigue-undersökning visade att patienter med typ 1 diabetes uppvisar högre grad av fatigue än befolkningen i stort. Förekomst av stroke eller hjärtinfarkt var den viktigaste förklarande variabeln men kvinnor med typ 1 diabetes i mer än 30 år utan komplikationer hade mer fatigue än jämnåriga kvinnor utan diabetes vilket talar för att sjukdomen i sig, och inte bara dess kända komplikationer, kan leda till en ökad förekomst av långvarig och svår trötthet.” skriver umeåforskarna.
Vidare konstater de vidare, liksom de holländska kollegorna, att det krävs mer forskning för att förklara fenomenet och att både fysiska och psykologiska faktorer borde involveras i undersökningarna för att kartlägga uppkomsten av kronisk trötthet.
Vidare menar de att det är angeläget att undersöka olika sätt att bekämpa tröttheten. Kognitiv beteendeterapi och fysisk aktivitet har vid andra kroniska sjukdomar visat sig fungera.

Text: Tord Ajanki
Bild: FreeImages

Har du egna erfarenheter av kronisk trötthet - skriv till diabetesportalen.se och berätta.

Länk till umeåundersökningen i tidskriften Journal of Clinical and Translational Endocrinology

Länk till den holländska undersökningen i tidskriften Diabetes Care

Senast uppdaterad: 2017-02-27
Webbansvarig:  Redaktionen

diabetesportalen.se, LUDC, CRC, SUS Malmö, Ingång 72, Hus 91, plan 12. 205 00 Malmö. Telefon: 040 39 10 00 (vx)