Lunds universitet, Medicinska fakulteten

Stöd diabetesforskningen på LUDCVill du vara med och utveckla vården?Efterlysning - släktingar till personer med typ 1 diabetesMin historia - diabetiker berättar

Fostrets exponering för gluten och risken för typ 1 diabetes

Publicerad 2018-10-15

I en stor internationell undersökning, i huvudsak dansk, fann forskarna ett samband mellan mammans intag av gluten under graviditeten och barnets framtida risk att insjukna i typ 1 diabetes. Sambandet var starkt och risken ökade proportionellt – ju mer gluten kvinnan hade ätit, desto större diabetesrisk.

Drygt 67 000 graviditeter, där uppgifterna var tillräckligt kompletta om kvinnans glutenintag under graviditeten, analyserades. Därefter följdes barnen i medeltal drygt 15 år och ett insjuknande i typ 1-diabetes registrerades.
I genomsnitt hade de danska kvinnorna ätit 13 gram gluten per dag, de som åt minst hade mindre än sju grams intag per dag, de som åt mest mer än 20 gram. I den gruppen, jämfört med lågkonsumenterna, var diabetesrisken för barnet fördubblad.

- Vi såg ett klart samband. Ju mer gluten kvinnan hade ätit under graviditeten, desto större risk var det för barnet att senare insjukna i typ 1-diabetes. Barn till de kvinnor som hade ätit mest gluten hade ungefär dubbelt så stor risk, säger Julie Christine Antovrskov, Statens Serum Institut i Köpenhamn, i ett pressmeddelande.

Något okänt i miljön

Förekomsten av typ 1-diabetes är högst i länder där en västerlänsk livsstil är vanligast. Sjukdomen har också tills nyligen under många år årligen ökat med tre till fyra procent. En så snabb utveckling kan inte förklaras med genetiska förändringar. Slutsatsen är att det är något i omgivningen som hos genetiskt sårbara triggar igång den autoimmuna process som leder till typ 1 diabetes. 
Forskare i hela världen, inte minst i Skandinavien, arbetar på att försöka ta reda på vad detta ”något” är. Gluten har länge funnits med på listan över misstänkta ämnen.Minskar risken hos djurmodeller

Glutenprotein finns i många livsmedel, särskilt i exempelvis vete, råg och korn. I experiment har forskare visat att djurmodeller som spontant utvecklar en diabetes som liknar den typ 1-diabetes som människor får, där minskar förekomsten av sjukdomen kraftigt om djuren föds upp utan gluten.
En vanlig djurmodell är ”non-obese-diabetic” mus. Om den äter gluten insjuknar drygt 60 procent av mössen. Med en glutenfri diet sjunker siffran till 15 procent. Om honorna enbart under dräktighetstiden inte åt gluten sjönk diabetesförekomsten hos avkomman från 64 till 8 procent.Intervjuer och matdagbok

Den nu publicerade studien bygger på uppgifter från det danska födelseregistret. Kvinnorna rekryterades i den sjätte till tionde graviditetsveckan. Forskarna utförde två telefonintrevjuer vid 12:e och 30:e veckan och kvinnorna förde dagbok över vad de åt.
Forskarna tog även hänsyn till bland annat kvinnans allmänna hälsotillstånd och ålder samt om barnen ammades och hur länge.
F
orskarna påpekar att trots undersökningens storlek är den statistiska styrkan ganska svag då det inte var fler än 247 barn som insjuknade i typ 1-diabetes under uppföjningstiden. En annan svaghet är att det beräknade glutenintaget bygger på självrapportering från kvinnorna själva vilket inte kan likställas med solida fakta.

Ytterligare en brist är att forskarna inte kände till om barnen till kvinnorna med ett lågt glutenintag också fick en liknande kost.
”Det behövs mer bevis innan exempelvis förändringar i kostrekommendationer kan genomföras.” sammanfattar forskarna och efterlyser en annan sorts undersökning, en interventionsstudie där deltagarna i förväg delas in i olika grupper med kontrollerat olika glutenintag.


"Verkligen intressant"
I ett pressmeddelande konstaterar likväl försteförfattaren Julie Christine Antvorskov: ”Det är verkligen intressant om man med hjälp av en glutenreducerat kost under graviditeten kan halvera förekomsten av typ 1-diabetes vilket våra data tyder på. Därför behövs andra studier för att bekräfta våra resultat. Det är också angeläget att forska på bakomliggande mekanismer till varför gluten verkar ha den här diabetesframkallande effekten.”Det är forskare från Danmark, Island, Nederländerna och USA som har utfört studien vilken är publicerad i den vetenskapliga tidskriften British Medical Journal.


Senast uppdaterad: 2018-10-15
Webbansvarig:  Redaktionen

diabetesportalen.se, LUDC, CRC, SUS Malmö, Ingång 72, Hus 91, plan 12. 205 00 Malmö. Telefon: 040 39 10 00 (vx)