LUDC

Långvariga höga blodsockervärden ökar risken för demens

Utskriftsvänlig version

Publicerad 2018-11-26

Till originalsidan

Flera studier har undersökt och funnit ett starkt samband mellan diabetes och demens. Den förhöjda risken att insjukna i en demenssjukdom gäller både vid typ 1 och typ 2 diabetes. En väsentlig del av risken utgörs av alltför höga blodsockervärden.

I en studie från University of California, San Francisco, USA, analyserade forskarna sambandet mellan utdragna höga blodsockernivåer, mätta som HbA1c (se länk nedan) och demens bland äldre typ 1 diabetiker.

Forskarna följde drygt 3 400 patienter som var äldre än 50, från 1996 till 2015. I medeltal var deltagarna 56 år när de gick in i studien och i genomsnitt följdes de drygt sex år. 

Tidig debut av demens
Under den perioden insjuknade 4,5 procent i demens och genomsnittsåldern för diagnosen var bara 64 år. Detta är en av de största vetenskapliga undersökningarna om sambandet typ 1 diabetes och demens där forskarna har haft tillgång till deltagarnas HbA1c-värden över en längre period.

Alla deltagare var medlemmar i samma amerikanska sjukvårdssystem vilket låg till grund för den analys undersökarna kunde göra av upprepade mätningar av HbA1c och när någon deltagare fick diagnosen demens. I analysen tog forskarna också hänsyn till ålder, kön, etniskt ursprung och personens hälsoläge när studien inleddes.Bättre sockerkoll – lägre risk

Därefter delades deltagarna in i olika grupper beroende på vilka genomsnittliga blodsockervärden de hade haft. Resultaten var entydiga. Ju högre HbA1c-värde, desto större risk för demens.

De patienter som hade haft ett HbA1c-värde i mer än hälften av alla registrerade värden mellan 8-8,9 procent* hade 65 procent högre demensrisk jämfört med de som hade ett lägre HbA1c mellan 7-7,9 procent. Var HbA1c högre, mellan 8 och 8,9 procent, vid merparten av mätningarna, var också demensrisken ännu högre, 79 procent.

- I vår studie på äldre personer med typ 1 diabetes fann vi ett statistiskt säkerställt samband mellan högra blodsockervärden och risken för demens, säger Mary Lacy vid University of California i en intervju med Endocrine Today.

- Omvänt hade de som låg mellan 6 och 6,9 procent en starkt lägre risk för demens.
Mary Lacy avslutar med att konstatera att typ 1 diabetiker är en riskgrupp för att utveckla demens men att det till del beror på hur väl den enskilde patienten lyckas ha bra blodsockerkontroll.

I en mycket stor kartläggning av demensförekomst där journaler från nästan en halv miljon människor i USA över 60 år fann forskarna liknande resultat. De hade inte tillgång till deltagarnas HbA1c-värden men såg ett statistiskt samband mellan diabetes typ 1 och högre risk för demenssjukdom.Också typ 2 diabetes

Med en allt längre medellivslängd ökar risken för såväl typ 2 diabetes som demens. Forskare menar att båda sjukdomarna har, eller kommer snart att ha, nått epidemiska proportioner.

I en mycket stor svensk studie med nästan 350 000 patienter med typ 2 diabetes undersökte forskarna om det fanns en koppling mellan sjukdomarna och de fann ett starkt samband.

Kartläggningen, som bygger på data ur det svenska Nationella Diabetesregistret, omfattade patienter som ingick i registret mellan åren 2004 till 2012. De följdes fram till dess att de lades in för demensvård på institution eller avled. 2004, när studien startade, var deltagarnas genomsnittsålder 67 år. I medeltal följdes deltagarna i 4,6 år.

En modifierbar faktor

Undersökningen visar att de diabetespatienter som hade den sämsta blodsockerkontrollen, HbA1c 10,5 procent eller högre, hade 50 procents ökad framtida risk att bli inlagda på sjukhus för sin demens jämfört med patienter som hade ett HbA1c-värde på 6,5 procent eller lägre.

– Vi såg att högt HbA1c har en inverkan på risken att utveckla demens. Det är positivt att vi har fått reda på det, för HbA1c är en modifierbar riskfaktor. Genom att optimera HbA1c hos de här individerna kan man modifiera risken att utveckla demens, säger Aidin Rawshani till Dagens Medicin.

Han är läkare och forskare på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg och doktorand vid Nationella diabetesregistret.

Forskarna såg samma tydliga tendens som vid typ 1 diabetes. Risken för demenssjukdom ökade när HbA1c ökade.

Också göteborgsforskarna menar att demens, liksom till exempel hjärt- kärlsjukdom, tillhör de följdsjukdomar som drabbar diabetespatienter.

Undersökningen presenterades på EASD (European Association for the Study of Diabetes) årliga kongress 2015.

Länk till studien om typ 1 diabetes och demens som publicerats i tidskriften Diabetes Care
:

*Länk på diabetesportalen om vad HbA1c är och hur de gamla sättet att ange värdet i procent (som används i ovanstående text) omvandlas till det nya sättet där värdet anges i mmol/mol.Text: Tord Ajanki
Bild: MostPhotos

Senast uppdaterad: 2018-11-26
Webbansvarig:  Redaktionen


diabetesportalen.se, LUDC, CRC, SUS Malmö, Ingång 72, Hus 91, plan 12. 205 00 Malmö. Telefon: 040 39 10 00 (vx)