Lunds universitet, Medicinska fakulteten

Stöd diabetesforskningen på LUDCVill du vara med och utveckla vården?Efterlysning - släktingar till personer med typ 1 diabetesMin historia - diabetiker berättar

Socker och hjärtsjukdom i fokus för studie

Publicerad 2016-11-02

Vilket samband finns mellan mat och dryck med tillsatt socker och allvarlig hjärtsjukdom? Frågan är tidigare dåligt belyst i forskningen, men nu finns för första gången en mer omfattande studie från Lunds universitet som bidrar med ledtrådar.

- Historiskt har mycket av forskningen kring vår kost och risken att utveckla hjärtsjukdom  fokuserat på fettintaget. Men de senaste åren har intresset för betydelsen av olika sockerarter ökat, berättar Emily Sonestedt, kostforskare och docent vid Lunds universitet.

Fokus i den aktuella studien är på sackaros. Sackaros finns naturligt i en del livsmedel, men huvuddelen av vårt intag sker via tillsatt sackaros. Förutom i sötade drycker, kakor och godis kan sackaros finnas tillsatt i en mängd vanliga livsmedel, t.ex. mejeriprodukter, bröd och sylt/marmelad. I Sverige är sackaros den vanligaste formen av tillsatt socker.

De allmänna kostrekommendationerna i Sverige anger att max 10 procent av vårt dagliga energiintag bör komma från tillsatt socker.
- Vi ville i studien undersöka om det redan vid ett mindre överintag av tillsatt socker gick att se ett samband med allvarlig hjärtsjukdom. För att efterlikna verkligheten så mycket som möjligt fokuserade vi på kostintaget i sin helhet och inte endast utvalda livsmedel som till exempel läskedrycker, fortsätter Emily Sonestedt.

Studiens underlag kommer från den stora befolkningsundersökningen Malmö kost cancer där deltagarna bland annat genomgått hälsokontroll, svarat på livsstilsfrågor och fört kostdagbok under en begränsad tid. En i genomsnitt 17 år lång uppföljning gjordes, av totalt drygt 26 000 deltagare utan känd diabetes- eller hjärt-kärlsjukdom.
- För det stora flertalet verkar inte konsumtionen av tillsatt socker vara ett problem när det gäller just det vi undersökt, dvs. risken att utveckla hjärtinfarkt eller annan allvarlig hjärtsjukdom. Men för ett litet antal personer med mycket stor konsumtion av tillsatt socker förhöll det sig annorlunda. Bland de 5 procent av deltagarna som fick minst 15 procent av sitt dagliga energiintag från sackaros ökade risken för hjärtinfarkt med ungefär en tredjedel.

Studien belägger inte orsakssamband mellan mängden sackaros och allvarlig hjärtsjukdom. Men för att minska risken för felaktiga slutsatser har resultaten justerats för faktorer som traditionellt förknippas med hjärt-kärlsjukdom. Hit hör livsstilen, som till exempel rökning, alkohol och motionsvanor. Även kostintaget analyserades och justeringar gjordes för livsmedel som anses kopplade till hjärt-kärlrisken, t.ex. kött, fullkorn, frukt, grönt, kött och kaffe.

Emily Sonestedt.

Studien är viktig för att öka förståelsen av vilken betydelse vårt sockerintag har för hjärtsjukdom, menar Emily Sonestedt som efterlyser fler stora befolkningsstudier över lång tid:
- Studier av sockrets betydelse för hjärta och kärl har huvudsakligen skett genom experiment där få deltagare intar stora mängder socker under en kort, begränsad tid. Vi vill undersöka vad som händer på längre sikt och under så realistiska förutsättningar som möjligt.
Finns det skäl att ändra de allmänna kostrekommendationerna utifrån de aktuella resultaten?
- Nej, enligt min mening finns det i nuläget väldigt lite som pekar på att förekomsten av hjärtinfarkt eller annan allvarlig hjärt-kärlsjukdom skulle minska om de som redan håller sig inom rekommenderat intag skulle minska på sockret ytterligare. Däremot kan det vara bra att fundera över om det går att nå de som ligger över rekommenderad nivå, och framförallt storkonsumenter av sötad mat och dryck,  genom riktade insatser.
Hur ser sockerkonsumtionen ut i Sverige idag?
- Det finns tidigare undersökningar som visar att 40 procent av befolkningen har för hög konsumtion, varav flertalet har en mindre överkonsumtion. Det finns också tecken på att den ökande sockerkonsumtionen har planat ut, avslutar Emily Sonestedt.
Fotnot. Följande diagnoser ingick: hjärtinfarkt och plötslig hjärtdöd.
Forskargruppen fick nyligen 6 miljoner kronor från Vetenskapsrådet och kommer att fortsätta sina studier kring socker och hjärt-kärlsjukdom.

Text: Björn Martinsson, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet
Bild: Dreamstime

Länk till artikeln i tidskriften British Journal of NutritionSenast uppdaterad: 2016-11-02
Webbansvarig:  Redaktionen

diabetesportalen.se, LUDC, CRC, SUS Malmö, Ingång 72, Hus 91, plan 12. 205 00 Malmö. Telefon: 040 39 10 00 (vx)