Lunds universitet, Medicinska fakulteten

Stöd diabetesforskningen på LUDCVill du vara med och utveckla vården?Efterlysning - släktingar till personer med typ 1 diabetesMin historia - diabetiker berättar

Vad ska vården göra - referat från EU möte i Bryssel

Publicerad 2018-05-25

International Centre for Parliamentary Studies arrangerade i maj ett möte i Bryssel för att diskutera diabetes i Europa. Representanter för alla medlemsländer var inbjudna liksom en del representanter för industrin. Totala antalet deltagare var ca 40 personer. Från Sverige var vi två, föregående ordförande och nuvarande ordförande för Svensk förening för diabetologi (SFD). Diskussionen handlade om hur och vad EU bör satsa på inom diabetesvården framöver. Diskussionen leddes av Professor Philip Home från Newcastle, UK.  Översikt över nuvarande situation i respektive organisation gavs av representanter för Europaparlamentet, EU-kommissionen och EASD.

Den första frågan som diskuterades var huruvida generell screening för typ 2 diabetes ska göras eller ej. De flesta var negativa till detta och anförde hälsoekonomiska och etiska problem med generell screening.
Kostnaderna blir höga och nyttan i relation till kostnaden är tveksam. Opportunistisk screening, det vill säga provtagning på individer med ökad risk som till exempel de med högt blodtryck, leverförfettning (NASH), fetma, graviditets diabetes och kardiovaskulär sjukdom bör dock göras i ökad utsträckning.

Intensifiera förebyggande arbete

Samtalet gled över i diskussion om primärpreventiva insatser mot diabetes, dvs hur man gör för att förhindra att människor utvecklar diabetes. Alla var överens om att sådana åtgärder måste intensifieras. För de som utvecklat diabetes är det svårt att göra förändringar som leder till remission även om det är möjligt. Look ahead-studien visar på svårigheterna att få effekt hos de som redan utvecklat sjukdom. Samhället bör byggas så att man främjar fysisk aktivitet i vardagen. Det ska vara lätt att gå istället för att ta bilen, utemiljön ska vara inbjudande för promenader och barn ska kunna vara ute och leka i trygghet.

Maten
Matkonsumtionen måste ändras för att undvika fetma och diabetes. Kalorität föda framför allt i form av fast food är både billig och god och därmed svår att konkurrera ut. Framför att drabbas människor som är unga och de med låg socioekonomisk status.

Matkunskap i skolorna måste in tidigt med satsning på unga människor som sen utbildar sina föräldrar i nyttiga matvanor.
Multinationella företag drivs av vinstintressen vilket gör situationen svår för beslutsfattare som verkar att lyssna mer på industrin än på forskare. I Afrika och andra utvecklingsländer slår den fetmadrivande miljön hårdast där diabetes och fetma blir som värst.

Ny teknik och nya läkemedel
På mötet vädrades en önskan att bygga ett paneuropeiskt register men delegaterna från Sverige förespråkade istället att ”know-how” gällande att bygga register istället kan exporteras från exempelvis Sverige så att EU:s medlemsstater kan bygga upp egna välfungerande nationella register som i förlängningen kan användas tillsammans.

Alla var överens om att ny teknik och nya läkemedel ska användas och att införandet av detta ska gå snabbare.
David Nathanson tog upp frågan om det långsamma godkännandet av Medtronics nya integrerade pump, och önskade att implementering av nya tekniska hjälpmedel skulle gå snabbare i EU.

Sammanfattningsvis kunde vi konstatera att alla medlemsländer har samma problem och att alla kämpar i sina respektive länder. Gemensamma standards och utvecklingsplaner i EU vore önskvärt.

Text: Mona Landin-Olsson, läkare och diabetesforskare, Lunds universitet och David Nathanson, läkare och diabetesforskare, Karolinska institutet
Bild: Dreamstime

Senast uppdaterad: 2018-05-25
Webbansvarig:  Redaktionen

diabetesportalen.se, LUDC, CRC, SUS Malmö, Ingång 72, Hus 91, plan 12. 205 00 Malmö. Telefon: 040 39 10 00 (vx)