Genetiken för komplikationer vid typ 2 diabetes

DNA-spiral.

Typ 2-diabetes kännetecknas av nedsatt insulinsekretion eller insulinaktivitet där gener samverkar med miljön och orsakar sjukdomen. Typ 2 diabetes utgör 90 procent av alla fall med diabetes. Sjukdomen ökar globalt, med en uppskattad förekomst på 592 millioner drabbade 2035. Här skriver Sami Alkayyali själv om sitt forskningsarbete.

Enligt beräkningar från WHO, inträffar ca 80 procent av diabetesrelaterad dödlighet i låg- och medelinkomstländer. Sjukdomen är förknippad med förödande komplikationer med skador i njurar, ögon och nerver samt hjärtinfarkt och stroke.

Varför vissa slipper komplikationer

Hyperglykemi (högt blodsocker) och sjukdomens varaktighet ansågs vara de starkaste riskfaktorerna för utveckling av diabeteskomplikationer men studier har visat att vissa patienter med  typ 2 diabetes utvecklar komplikationer trots en väl kontrollerad blodsockernivå, medan andra patienter med okontrollerad blodsockernivå vid lång varaktighet inte utvecklar några komplikationer.
Dessa observationer tyder på att genetiska faktorer kan vara avgörande för benägenheten at utveckla komplikationer. Vidare har familjestudier demonstrerat en 50 % ärftlighet för ischemisk (syrebrist) hjärtsjukdom, 36%-75%, för diabetesnefropati (njurskador) och 52% för diabetesretinopati (ögonskador).

Befolkning med hög risk

Vår studie syftade 1) till att identifiera genetiska markörer associerade med diabeteskomplikationer hos patienter med typ 2 diabetes, och 2) att undersöka exponering för svält som en riskfaktor för utveckling av diabeteskomplikationer.
Vi har använt oss av en befolkning i Ukraina med hög risk för hjärt-kärlsjukdomar och har hos dessa studerat gener som har samband med kardio-metabola egenskaper.

Delad genetisk känslighet

Vi har lyckats identifiera ett typ-2 diabetes genetiskt lokus i HMGA2-genen som är associerat med diabetesnefropati och minskad njurfunktion. Därutöver identifierade vi en variant i KCNJ11-genen som förknippas med en ökad risk för dödlighet, oavsett om samtliga dödsfall inkluderades i studien eller om endast dödlighet på grund av hjärt-kärlsjukdom togs i beaktande.
Våra data visade en delad genetisk känslighet mellan mikro- och makrovaskulära komplikationer i den ukrainska populationen.
Vidare tyder data på att svältexponering tidigt i livet kan påverka risken för diabeteskomplikationer i vuxen ålder.

Text: Sami Alkayyali
Bild: Dreamstime

Avhandlingens titel: Genetics of Complications in Patients with Type 2 Diabetes.

Senast uppdaterad: 2015-04-14
Webbansvarig:  Redaktionen

diabetesportalen.se, LUDC, CRC, SUS Malmö, Ingång 72, Hus 91, plan 12. 205 00 Malmö. Telefon: 040 39 10 00 (vx)