Botnia-projektet

I år är det 20 år sedan Botnia-projektet startade. Det övergipande syftet är att bättre förstå varför krocken mellan våra gener och välfärdssamhället orsakar typ 2 diabetes samt att finna metoder som kan motverka denna process.

- Internationellt spelar Botnia-projektet en viktig roll i diabetesforskningen. Inte minst med kartläggningen av riskgener för diabetes, säger David Altshuler, professor vid Harvard universitet i Boston.

Samarbete Finland-Sverige

En förklaring till Botnia-studiens vetenskapliga framgångar är den långa uppföljningstiden och det stora antalet deltagare. Totalt har ca 11 000 personer deltagit i olika Botnia-studier och genom åren har ett 30-tal forskare arbetat i Botnia-projektet.
Botnia är ett samarbete mellan hälsocentraler i Österbotten, Folkhälsans forskningscentrum i Helsingfors och Lunds universitets Diabetescenter i Malmö, Sverige.

Från frisk till sjuk

Exempel på projekt i Botnia: Sedan starten 1990 har diabetespatienter från fem hälsocentraler och deras familjer följts med regelbundna hälsokontroller, patientintervjuer och registrering av till exempel matvanor och grad av fysisk aktivitet. Syftet är i detalj kartlägga hur vägen från frisk till diabetiker ser ut.

Förändringar av livsstilen

Åren 2004-2008 pågick PPP-Botnia studien (Prevalence-Prediction-Prevention of Diabetes). Där undersöktes 5 200 slumpmässigt utvalda friska vuxna österbottningar. Dessa följs med provtagningar vart femte år och en del av dem kommer även att inbjudas till projekt vars målsättning är att med bland annat förändringar av livsstilen försöka förhindra insjuknandet av diabetes.

Studerar hela familjer

I Botnia-projektets familjestudier har hittills knappt 26 000 individer från fler än 1 100 familjer engagerats.
- Eftersom många genetiska riskvarianter samverkar vid diabetes men ingen ensam dominerar måste undersökningarna vara så här stora för att vi ska kunna få resultat som verkligen är säkerställda, säger Leif Groop, professor vid Lunds universitet och koordinator för Botnia projektet.

Olika diabetestyper i samma familj

Andra exempel på betydelsefulla upptäckter i Botnia-projektet är fyndet av att även typ 1 diabetes är mycket vanligare i familjer med typ 2 diabetes.
- Det finns alltså ett genetiskt samband mellan sjukdomarna men hur det ser ut vet vi ännu inte, säger Tiinamaija Tuomi, docent vid Helsingfors universitet och bitr koordinator för projektet.

Upptäckten av LADA-diabetes

Ett annat fynd är identifieringen av en ny sorts diabetessjukdom – LADA – ett mellanting mellan typ 2 och typ 1 diabetes. Senare forskning har visat att LADA är den, efter typ 2 diabetes, vanligaste sjukdomsformen.
- För att förstå de komplexa diabetessjukdomarnas natur är det viktigt att undersöka mellanformer och gråzoner mellan dem. Det ökar kunskapen om de grundläggande molekylära mekanismerna, säger Leif Groop.

Fler än 30 doktorsavhandlingar

I forskarvärlden är Botnia-projektet sedan länge väl känt. Arbetet har hittills resulterat i 180 vetenskapliga artiklar och fler än 30 doktorsavhandlingar som baserats på material från Botnia-studien.

Bild: Dreamstime

Under Botnia jubiléet kommer Botnia-studien och dess resultat att presenteras i olika sammanhang.
Torsdagen den 19 maj presenteras studien vid Vasa Sjukvårdsdistrikts diabetesdag för regionens läkare, hälsovårdspersonal och beslutsfattare.
Samma dag hålls en presskonferens på Vaasa Universitet. Där medverkar Botnia-projektets ledningsgrupp och dessutom finns det möjligheter at intervjua några av våra prominenta utländska diabetesforskare.
På kvällen ordnas ett offentligt möte för allmänheten.
Fredagen den 20 maj hålls ett vetenskapligt symposium med föreläsningar av flera ledande forskare inom diabetesgenetiken, bland annat från Broad-institutet i Boston, ett av världens ledande genetiska forskningsinstitut och en viktig samarbetspartner för Botnia-studien.
Lördagen den 21 maj är det work-shop i Närpes där unga forskare presenterar sina arbeten i anslutning till Botnia-studien.

Senast uppdaterad: 2011-05-21
Webbansvarig:  Redaktionen

diabetesportalen.se, LUDC, CRC, SUS Malmö, Ingång 72, Hus 91, plan 12. 205 00 Malmö. Telefon: 040 39 10 00 (vx)