Sveriges diabetesframkallande miljö

När ett barn från ett annat land flyttar till Sverige ökar risken att det ska drabbas av typ 1 diabetes. LUDC-forskarnas slutsats är att Sverige har en mer diabetesframkallande miljö än många andra länder.

Förekomsten av typ 1 diabetes bland barn och ungdomar i världen varierar kraftigt. Skandinavien är ett högriskområde med Finland som det mest utsatta landet och Sverige på andra plats.
I till exempel vissa delar av Kina och Latinamerika är risken mer än hundra gånger mindre att ett barn ska insjukna i typ 1 diabetes.

Inte bara gener

En del av förklaringen är att de gener som är kända för att öka risken för typ 1 diabetes är avsevärt mer spridda i de skandinaviska befolkningarna. Ungefär 40 procent har dem.
Den genetiska risken är en del av förklaringen, men inte hela. Ett belägg för det är den undersökning LUDC-forskaren Ahmed Delli har gjort.

Förekomsten av typ 1 diabetes varierar kraftigt i världen. På kartan betyder mörkare färg högre förekomst.

Diabetogen omgivning

Ahmed Delli har kartlagt barn som är med i den pågående undersökningen Bättre Diagnostik av Diabetes (BDD) där stort sett alla under 18 år i hela landet som insjuknar i diabetes under tre år kommer att följas.
I kartläggningen deltog totalt 1 550 BDD-barn som delades in i grupper beroende på deras föräldrars och far- och morföräldrars ursprung. En grupp bestod av barn vars båda föräldrar kommer från Sverige. En annan av barn vars båda föräldrar har invandrat till Sverige.

Hög och låg genetisk risk

Nästan samtliga barn i kartläggningen är födda i Sverige och den helsvenska gruppen stod för nästan tre fjärdedelar av alla. 8,5 procent av barnen hade föräldrar som båda var födda utomlands.
Förekomst av riskgener undersöktes i de olika grupperna och om barnen hade antikroppar mot de insulinbildande betacellerna när de insjuknade.
Inte oväntat var riskgener för typ 1 diabetes vanligare bland barn med helsvenskt ursprung. Mycket hög eller hög genetisk risk var mer än tre och en halv gång så vanligt i den gruppen jämfört med barn vars bägge föräldrar kommer från ett annat land.

Två till tre gånger ökad risk

Därefter jämförde Ahmed Delli hur många barn i de olika grupperna som hade insjuknat i typ 1 diabetes med förekomsten av sjukdomen i ursprungslandet.
Resultatet visar att barn vars båda föräldrar invandrat till Sverige löpte två till tre gånger högre risk att insjukna än de barn som var kvar i ursprungslandet.
”Härkomsten är en viktig riskfaktor för typ 1 diabetes och barn som flyttar från ett lågriskland till en diabetogen miljö som Sverige ökar sin risk att insjukna.” konstaterar Ahmed Delli.
Vad i miljön det är som ökar risken för typ 1 diabetes hos genetiskt sårbara barn är ännu inte känt men flera stora undersökningar pågår där målet är att identifiera utlösande omgivningsfaktorer, bland dem DiPiS och TEDDY.

Text: Tord Ajanki
Illustration: International Diabetes Federation

Läs mer om undersökningarna

    Senast uppdaterad: 2011-12-02
    Webbansvarig:  Redaktionen

    diabetesportalen.se, LUDC, CRC, SUS Malmö, Ingång 72, Hus 91, plan 12. 205 00 Malmö. Telefon: 040 39 10 00 (vx)