Information

Samlad information om studien och dokument om samtycke för deltagare i studien hämtas här:

Epigenetiska förändringar hos fostret under graviditet med hög risk för nedsatt blodsockerkontroll (DIAPRIME)

Syftet med studien är att undersöka och öka förståelsen kring de molekylära processer under en graviditet som påverkar fostertillväxt och barnets utveckling. Vi kommer att studera om och på vilket sätt dessa processer skiljer sig åt i relation till normala och förhöjda blodsockernivåer under en graviditet – det senare kallas hyperglykemi och är ett tillstånd som är besläktat med typ 2-diabetes och graviditetsdiabetes.

Det är ännu mycket som inte är klarlagt kring hur det växande fostret anpassar sig till näringstillgången i livmodern och förändringar av den gravida kvinnans blodsockernivåer under en graviditet. Tills nu har tekniska begränsningar hindrat oss från att studera dessa processer. Då det har visat sig att moderns blod under en graviditet även innehåller DNA från det växande fostret kommer vi i denna studie att pröva en ny och säker metod för att inhämta biologisk information (inklusive DNA) kring mor och barn. Detta sker genom blodprov som lämnas av den gravida kvinnan vid tre tillfällen under graviditeten.

DNA är en kodsträng som innehåller instruktionerna för att bilda de proteiner och andra byggstenar i cellerna som kroppen behöver. Varje cell i kroppen innehåller samma uppsättning DNA, och kan enkelt renas fram från blodet. Det DNA-prov som samlas in i denna studie kommer att användas för att studera små molekyler (metyleringar) som binder till DNA:t och reglerar hur cellerna läser av DNA-koden. Lite förenklat kan man säga att metyleringarna av DNA:t kan aktivera eller inaktivera sektioner av DNA-koden i cellen och på så sätt regleras vilka proteiner och andra byggstenar som cellen producerar. Processen med de små molekylerna (metyleringarna) som binder till DNA-koden kallas med ett annat ord ’epigenetiska modifieringar’.  

Mängden blodsocker som transporteras från mor till barn under en graviditet har betydelse för hur barnet växer och utvecklas under graviditeten. Transporten av blodsocker bestäms i sin tur av en kombination av vad och hur mycket man äter, kroppens möjlighet att bryta ned maten och moderkakans funktion. Studien kommer därför att undersöka hur blodsocker (och andra faktorer i blodet som t ex blodfetter) och andra livsstilsrelaterade faktorer – såsom kost, livsstil och nivå av fysisk aktivitet - påverkar hur barnets DNA metyleras och hur det i sin tur är relaterat till barnets tillväxt.

Vem kan delta i studien?

Deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst besluta att inte delta eller att lämna studien. Ditt beslut kommer inte påverka framtida tillgång till medicinsk vård som du och/eller ditt barn är berättigade till. 

Du kan delta i studien om du uppfyller alla nedanstående kriterier:

 • Inte överstiger 14  graviditetsveckor
 • Är mellan 25 och 35 år gammal
 • Villig att delta i följande studieövervakning:
  • Kontinuerlig monitorering av fysisk aktivitet
  • Kontinuerlig blodsockermonitorering
  • Blodprovstagning
 • Villig att inkludera ditt väntade barn under hela studieperioden inkluderande blodprovstagning vid 8 veckors ålder.
 • Villig att delta på uppföljningsbesök 8 veckor (± 2 veckor) efter förlossningen (mer information nedan).
 • Fullföljande av en sju dagars försöksperiod (“run-in” period) med kontinuerlig glukosmonitorering samt monitorering av fysisk aktivitet för att utvärdera följsamhet/användning (mer information nedan).
 • Du och den biologiska fadern är av skandinavisk härkomst (utan känd icke-europeisk härkomst och båda föräldrarna är födda i Skandinavien [Sverige, Danmark, Norge, Island])

Du kan inte delta i studien om du uppfyller en eller fler av följande:

 • Genomgången “gastric bypass”-operation
 • Typ 1-diabetes
 • Polycystisk ovariesyndrom
 • Assisterad befruktning (med artificiell reproduktiv teknik, ART; dvs in vitro fertilisering [IVF] eller hormonell stimulering) i innevarande graviditet
 • Icke svensktalande
 • Pågående användning av en eller fler av följande läkemedel:
  • Systemiska steroider
  • Antipsykotiska medel
  • Kramplösande medicin eller antidepressiv/ångestlösande ångestdämpande medicin
  • Medicinering för ADHD inkluderande amfetamin och metylfenidat
 • Användning av viktreducerande läkemedel
 • Pågående allvarlig sjukdom (inkluderande diagnosticerad depression eller övrig psykisk sjukdom)
 • Planerar abort eller har planer på adoption i samband med födseln
 • Anamnes på tTre eller fler tidiga missfall
 • Tobaksanvändning (rökning - även e-cigaretter - och/eller snus) de senaste 3 månaderna

Ditt beslut att delta i studien är frivilligt. Om du väljer att avsäga dig fortsatt deltagande i studien ber vi dig vänligen att kontakta ansvariga forskare (Paul.Franks@med.lu.se och Angela.Estampador@med.lu.se) och berätta i skrift att du inte vill att vi ska använda data eller prover som vi möjligen hade samlat in i framtiden från dig. Om du vill avsluta ditt deltagande och vill att dina data och/eller prover ska förstöras bör du meddela oss i skrift så snart som möjligt.

Studieplats

Kvinnokliniken, Skånes universitetssjukhus, Region Skåne.

Ansvar och finansiering

Huvudansvarig forskare: Paul W. Franks, professor i genetisk epidemiologi vid Lunds universitet samt adjungerad professor i nutrition vid Harvard University; Forskare som är praktiskt ansvarig: Angela C. Estampador, doktorand vid Lunds universitet; Forskare med klinisk och särskild expertis: Helena Strevens, legitimerad läkare, överläkare och docent vid Skånes universitetssjukhus och Lunds universitet samt Simon Timpka, legitimerad läkare vid Lunds universitet.

Studien är delvis finansierad av den Europeiska stiftelsen för studie av diabetes [European Foundation for the Study of Diabetes, (EFSD)/MSD]

Kontakt

Forskningsstudien (Angela Estampador): 040 39 11 48
Klinik (Helena Strevens): 046 17 25 44

Senast uppdaterad: 2016-09-20
Webbansvarig:  Redaktionen

diabetesportalen.se, LUDC, CRC, SUS Malmö, Ingång 72, Hus 91, plan 12. 205 00 Malmö. Telefon: 040 39 10 00 (vx)