Risker och obehag

Undersökningarna och provtagningarna ovan innebär minimala risker för dig eller ditt barn.

Blodprovstagning

Blod kommer att samlas in via standardmässig rutinmässig blodprovstagning. Asymtomatisk Blodbrist (anemi) efter blodförlust uppkommer vanligtvis inte när mindre innan än 20% av den totala blodvolymen har förlorats. Den totala volymen blod som tas vid varje besök kommer inte överstiga 5% av din totala blodvolym. Den planerade blodprovstagningen kommer således inte medföra annat än minimal risk för dig som studiedeltagare.

Kontinuerlig blodsockermätning

I händelse av att mätaren placeras på samma ställe under längre tid kan läkningen av huden försämras och ärrbildning eller hudirritation/eksem uppkomma. I ovanliga fall kan en person som använder mätaren utveckla en lokal infektion.

Fysisk aktivitetsmätning

Handledsbanden som används för att fästa monitorerna kan i sällsynta fall skapa lättare irritation av huden.

Redovisning av riskerna med att behandla personlig information

Flera åtgärder kommer att vidtas för att skydda studiedeltagarnas rätt till integritet och för att säkerställa säker behandling av personlig information (sekretess). Dina prover kommer att märkas med ett kodnummer; din personliga information kommer inte vara tillgänglig för laboratoriepersonal för att minimera riskerna att din identitet avslöjas. Kodnumret kommer att lagras säkert på en krypterad och inlåst hårddisk på Kliniskt forskningscentrum (CRC) vid Lunds universitet. Endast huvudansvarig och praktiskt ansvarig för studien kommer att ha tillgång till informationen och endast genom lösenordsskydd. Det är extremt osannolikt att en obehörig person skulle få tillgång till din skyddade information. Om det mot förmodan skulle ske kan det komma att leda till känsla av diskriminering, stress och/eller skam hos studiedeltagarna.
Om du vill veta mer angående behandling av personuppgifter i samband med forskning eller sjukvård, fråga studiepersonal eller kontakta personuppgiftsombud vid Lunds universitet respektive Region Skåne enligt nedan.
Personuppgiftsombud Lunds universitet: Johanna Alhem, Telefon 046 - 222 09 85
Personuppgiftsombud Region Skåne: Per Bergstrand, Telefon 044 - 309 30 00 (växel)

Dela känslig information med medicinsk/forskningspersonal:
När du tillfrågas om personliga uppgifter kopplade till graviditetsrelaterade symptom, livsstil och kostvanor, och aktivitet under studien, kan det leda till känslor av utsatthet och skam. Redovisning av all information är frivillig och du kan välja att inte dela sådan information som du inte är bekväm med.

Genetisk information

Otillbörligt avslöjande av genetisk information skulle kunna kränka ditt privatliv och få dig att känna skam och oro. Vi kommer därför att skydda din personliga information, inklusive genetisk information. I situationer där vi delar dina forskningsdata med andra deltagare i forskningsgruppen eller samarbetande forskare kommer vi säkerställa att dina data inte är kopplad till ditt personnummer eller liknande information som kan användas för att identifiera dig. Detta för att säkerställa konfidentialitet.   

I händelse av att du upplever några komplikationer eller obehag kopplade till studien, vänligen diskutera detta med vårdpersonal och/eller kontakta Dr. Helena Strevens på telefon 046 17 25 44.

Senast uppdaterad: 2016-09-20
Webbansvarig:  Redaktionen

diabetesportalen.se, LUDC, CRC, SUS Malmö, Ingång 72, Hus 91, plan 12. 205 00 Malmö. Telefon: 040 39 10 00 (vx)