Undersökningar och provtagningar

Deltagande i den här studien betyder att du samtycker till att delta i följande studiedelar:

7-dagars försöksperiod

Du kommer att tillfrågas om att slutföra genomföra en 7-dagars försöksperiod under vilken du kommer att bära två monitorer, en som mäter are av fysisk aktivitetsnivå och en som mäter blodsockernivå. Om du av någon anledning inte skulle klarar av att uppnå nästintill komplett ”bärar-tid” under denna försöksperiod, eller om du mot förmodan skulle uppleva någon form av en allvarlig komplikation med monitorerna mätarna, kommer du inte att kunna delta i nästa steg i studien vidare. 

Mätning av fysisk aktivitet

Du kommer att tillfrågas att bära en liten mätare för fysisk aktivitet (Axivity-mätare, eller liknande), som ser ut ungefär som en armbandsklocka, kontinuerligt under din graviditet inklusive dusch, bad, och sömn. Axivity-mätaren registrerar dina rörelser hela dygnet och är justerbar och vattentät. Jämfört med andra kommersiellt tillgängliga mätare av fysisk aktivitet samlar Axivity-mätaren in data på rörelse av högre kvalitet och i högre upplösning för att uppfylla forskningskrav. Mätaren kräver nedladdning av data och laddning av batteri en gång i månaden vilket kommer ske med minsta möjliga besvär för dig, antingen vid ett vård-/studiebesök eller via post (brev med förbetalt porto). Mätaren kommer finnas tillgänglig i två färgvarianter, blågrön eller svart (se nedan).      

Om du upplever några besvär med din mätare av fysisk aktivitet eller blodsocker, eller har några andra frågor, kontakta forskaren som är praktiskt ansvarig för studien Angela Estampador via mail (angela.estampador@med.lu.se)  eller telefon (40 39 11 49).

Blodsockermätning

Du kommer att instrueras att bära blodsockermätaren kontinuerligt under din graviditet, vilket är normal vård för kvinnor som har högt blodsocker under graviditeten och därför kräver täta blodsockerkontroller. Du kommer att använda en liten blodsockermätare (Freestyle Libre, eller liknande; se nedan) som bärs på armen kontinuerligt natt och dag. Mätaren är utvecklad för att minimera besvär för bäraren. Den är även vattentålig och kan bäras kontinuerligt under dusch/bad i upp till 30 minuter. Mätaren har en liten nål som varsamt förs in under huden för att mäta blodsockret i omkringliggande vävnad. En barnmorska eller annan medicinsk personal kommer att utförligt instruera dig i hur du gör för att (1) fästa mätaren på armen (2) ladda ner data läsa av från mätaren på armen till den fristående avläsaren (3) se uppmätta blodsockervärden (4) underhålla mätaren. Det tar mellan 5-10 sekunder att fästa mätaren; en del individer kan känna ett mindre stick men detta är helt övergående.

Informationen som vi samlar in om dina blodsockervärden kommer att laddas upp med hjälp av blodsockermätaren till ett online-system som heter Diasend® i samband med varje studiebesök. Endast vårdpersonal och forskningspersonal kommer att ha tillgång till denna information. Om du har några frågor, vänligen kontakta Helena Strevens på telefon 046 17 25 44.

Blodprovstagning

Under graviditet och efter förlossningen kommer blodprov samlas in vid totalt fyra tillfällen från dig och en gång från ditt barn:
-    Tidig graviditet (10-14:e veckan)
-    Mitten av graviditeten (24-28:e veckan)
-    Sen graviditet (32-36:e veckan)
-    8 veckor efter förlossningen (blod kommer då samlas in från dig och ditt barn)  

Vi kommer att samla in, preparera och lagra upp till 100 ml av ditt blod vid varje provtagningstillfälle. Det motsvarar en femtedel (20 %) av volymen som vanligen samlas in vid bloddonation. Blod kommer att samlas in genom vanlig blodprovstagning, företrädelsevis genom en nål i armvecket. För att underlätta för dig kommer tidpunkten för blodprovstagningen sammanfalla med besök hos mödrahälsovården i möjligaste mån.     

Vid besöket 8 veckor efter förlossningen kommer vi att samla in 100 ml blod från dig och upp till 20 ml blod från ditt barn.

Navelsträngsblod och moderkaksprov

Vi vill samla in, preparera och förvara prover från några av vävnaderna som normalt inte sparas efter en förlossning. Dessa inkluderar navelsträngsblod (upp till 75 ml) och moderkakan (placenta). Dessa vävnader kommer att samlas in efter förlossningen av utbildad vård- eller forskningspersonal. Din moderkakas vikt och storlek kommer att registreras och ett vävnadsprov från den kommer tas. Vi tror att vi genom att studera dessa vävnader kommer att förstå mer av processerna som pågår i dem och hur de bidrar till tillväxt, utveckling och hälsa för ditt barn. Dina vävnadsprover kommer att prepareras och sedan förvaras i en särskild frys utvecklad för att säkert förvara vävnadsprover på CRC, Lunds universitet, Malmö.  

Salivprov

Vi vill samla in ett salivprov (2-10 ml) som kan lämnas antingen via post eller personligen. Vi är intresserade av att undersöka om fostrets DNA är detekterbart i den gravida kvinnans saliv. Den här informationen skulle vara användbar för utvecklandet av lätta och säkra metoder för screening av medfödda sjukdomar.  

Medicinsk journal

Information kommer att samlas in från din medicinska journal av utbildad forskningspersonal. Exempel på sådan information är läkemedel, hälsotillstånd, vikt, längd, blodtryck, förlossningssätt och barnets tillstånd.

Formulär

Du kommer att bli ombedd att lämna dina kontaktuppgifter. Du kommer att få fylla i ett antal frågeformulär kring din sociala situation, din hälsa och livsstil, vilken mat du äter, hur fysiskt aktiv du är, vilka läkemedel du tar och tiden efter förlossningen (t ex kring amning). Frågeformulären kommer att finnas tillgängliga i pappersversion eller elektroniskt online.

Data och biologiskt material från fadern

Vi är intresserade av att studera faderns betydelse för de molekyler som påverkar avläsningen av fostrets gener under graviditet och senare utveckling. Efter ditt samtycke kommer fadern till ditt barn att bjudas in till ett besök (som tar ca 1 timme) och vi kommer att be om tillstånd att samla in information angående psykosocial och allmän hälsa och demografiska data, kost, fysisk aktivitet, vikt och längd via självrapportering och enkäter. Vi kommer även att be om tillstånd att extrahera journaldata kring hans födelsevikt, sjuklighet och andra faktorer som kan tänkas påverka DNA under bildningen av könscellerna (gametogenesen). Vid besöket kommer ett blodprov att tas (≤20 ml) som sedan kommer att lagras för (epi)genetiska analyser. Genetisk information kommer inte att användas för att bestämma barnets biologiska far (vi kommer att neka till detta även vid direkt begäran). Insamlat material kommer endast att användas till forskningsändamål. Din tillåtelse att bjuda in fadern att delta i studien är helt frivillig och ditt beslut påverkar inte din egen medverkan i studien.

Senast uppdaterad: 2016-09-20
Webbansvarig:  Redaktionen

diabetesportalen.se, LUDC, CRC, SUS Malmö, Ingång 72, Hus 91, plan 12. 205 00 Malmö. Telefon: 040 39 10 00 (vx)